რადიო „მოზაიკა“, როგორც არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი,  2015 წლის 24 დეკემბერს დარეგისტრირდა.

მისი დირექტორის ბრძანების საფუძველზე კი, 2016 წლის 18 დეკემბერს შემუშავდა დებულება თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში საჩივრეის განხილვის შესახებ.

ამავე დღეს, ორგანიზაციის დირექტორის ბრძანებით, შეიქმნა საჩივრების განხილვის და სააპელაციო კომისიები.